• Alles voor EHBO en reanimatie
 • Betrouwbare partners
 • Bij jou in de buurt of op locatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

KOPEN BIJ HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Versie 29 juni 2022

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Identiteit van het Rode Kruis

Artikel 3 Toepasselijkheid

Artikel 4 Het aanbod

Artikel 5 De Overeenkomst

Artikel 6 Herroepingsrecht

Artikel 7 Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd

Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

Artikel 9 Verplichtingen van het Rode Kruis bij herroeping

Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 11 De prijs

Artikel 12 Nakoming en extra garantie

Artikel 13 Levering en uitvoering

Artikel 14 Betaling

Artikel 15 Klachtenregeling

Artikel 16 Aansprakelijkheid en overdraagbaarheid rechten

Artikel 17 Geschillen

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

BIJLAGE 1 Formulier voor herroeping / aanmelden retour

BIJLAGE 2 Privacy-statement

 


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op elk aanbod van het Rode Kruis en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Rode Kruis en Klant;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Rode Kruis in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Formulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde formulier voor herroeping. Dit Formulier voor herroeping hoeft door Klant niet te worden gebruikt indien er een pakbon bij de bestelling is geleverd inclusief retouradres en instructies;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met het Rode Kruis;
 • Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230m t/m 6:230s Burgerlijk Wetboek die tussen het Rode Kruis en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor bestellingen en verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Rode Kruis: de vereniging Het Nederlandse Rode Kruis die via haar webwinkel producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt.

 

Artikel 2 Identiteit van het Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis

Anna van Saksenlaan 50

2593 HT ’s-Gravenhage

Telefoonnummer: 070-4455832 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 - 17.00 uur) E-mailadres: ehbo@redcross.nl

KvK-nummer: 40409352

Btw-identificatienummer: NL003014022B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het Rode Kruis en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Rode Kruis en Klant, met uitzondering van het aanbieden EHBO cursussen. Op het aanbieden van EHBO cursussen zijn de ‘inschrijfvoorwaarden EHBO cursus’, te raadplegen via https://shop.rodekruis.nl/inschrijvingsvoorwaarden, van toepassing.
 2. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met instemming van het Rode Kruis worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt online via de elektronische weg aan de Klant beschikbaar gesteld en is te raadplegen via https://shop.rodekruis.nl/algemene-voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Het Rode Kruis heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website van het Rode Kruis zijn gepubliceerd. Indien een Klant nadien een bestelling plaatst, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen in alle redelijkheid te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Het Rode Kruis is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als het Rode Kruis gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het Rode Kruis niet.
 4. Afbeeldingen met betrekking tot het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het Rode Kruis kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het Rode Kruis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door het Rode Kruis is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het Rode Kruis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt het Rode Kruis voor een veilige web-omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal het Rode Kruis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Het Rode Kruis zal bij het product en/of de dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

            Bij levering van producten (waaronder ook te verstaan een online cursus/e-Learning):

 1. De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van minimaal veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het Rode Kruis mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Het Rode Kruis mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

  Bij levering van diensten:
 3. De Klant kan een diensten Overeenkomst gedurende minimaal veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het Rode Kruis mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 4 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Indien de Klant van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het Rode Kruis retourneren, conform de door het Rode Kruis verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als het Rode Kruis hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, door middel van het formulier voor herroeping te raadplegen via https://shop.rodekruis.nl/verzending-levering-retourneren onder “aanmelden van retouren (producten)”, tenzij er een pakbon bij de bestelling is geleverd inclusief retouradres en instructies. In dit laatste geval hoeft de Klant het Formulier voor herroeping niet te gebruiken, en kan de Klant met inachtneming van de Bedenktijd retourneren op de wijze zoals omschreven op de bij de bestelling geleverde pakbon inclusief retouradres en instructies.
 2. De Klant dient het product retour te sturen voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door het Rode Kruis verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht en de retourzending ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de kosten van het terugzenden van het product. Als het Rode Kruis niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als het Rode Kruis aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de klant na afloop van het in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet (tijdig) aan het Rode Kruis heeft teruggezonden, is de Overeenkomst niet meer herroepbaar.

 

Artikel 9 Verplichtingen van het Rode Kruis bij herroeping

 1. Als het Rode Kruis de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt het Rode Kruis na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Het Rode Kruis vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door het Rode Kruis in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de retourzending in goede orde is ontvangen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, en, indien van toepassing, de bij de bestelling geleverde pakbon inclusief retouradres en instructies. Tenzij het Rode Kruis aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Het Rode Kruis gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft het Rode Kruis de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Het Rode Kruis kan het Herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten en diensten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien het Rode Kruis dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  c. die snel kunnen bederven of verouderen of een beperkte houdbaarheid hebben;
  d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het Rode Kruis geen invloed heeft;
  e. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  f. met verzegeling die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Met name hygiënische producten - zoals in een verbandset - dienen in originele staat te verkeren bij een retour.
 3. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten wanneer:
  a. de uitvoering is begonnen door- of met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  b. de Klant heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra het Rode Kruis de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan het Rode Kruis producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar het Rode Kruis geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien het Rode Kruis dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anderszins vermeld.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is het Rode Kruis niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 12 Nakoming Overeenkomst en extra garantie

 1. Het Rode Kruis staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door het Rode Kruis, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover het Rode Kruis kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen twee (2) maanden na levering door de Klant aan het Rode Kruis schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van het Rode Kruis komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het Rode Kruis is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien de:
  a. Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  b. geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van het Rode Kruis en/of op de verpakking behandeld zijn;
  c. ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. Het Rode Kruis zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het Rode Kruis kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het Rode Kruis streeft ernaar om de geaccepteerde bestellingen binnen dertig (30) kalenderdagen uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform lid 3 zal het Rode Kruis het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het Rode Kruis zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van het Rode Kruis.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het Rode Kruis tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan het Rode Kruis bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het Rode Kruis te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Klant heeft het Rode kruis behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Het Rode Kruis biedt de mogelijkheid om te betalen via Afterpay. Als de Klant hiervoor kiest dan wordt het volledige betaalproces door Afterpay uitgevoerd. Om gebruik te kunnen maken van Afterpay moet de Klant beschikken over een Nederlands rekeningnummer. De factuur wordt digitaal door Afterpay direct aan de Klant verzonden en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Als deze termijn wordt overschreden dan worden er extra kosten in rekening gebracht. Een volledig overzicht van de toepasselijke Betalingsvoorwaarden kunt u vinden via deze link: Betalingsvoorwaarden Afterpay.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Het Rode Kruis beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Rode Kruis.
 3. Bij het Rode Kruis ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het Rode Kruis binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Klant dient het Rode Kruis in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en overdraagbaarheid rechten

 1. Het Rode Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat na een succesvolle aansprakelijkheidsstelling. Het Rode Kruis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De Klant stemt ermee in dat het Rode Kruis niet aansprakelijk wordt gesteld indien de Klant de mogelijkheid heeft ter zake van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 2. De Kant zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen dan wel uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke al dan niet voorwaardelijke instemming van het Rode Kruis.

 

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen het Rode Kruis en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Alle geschillen, -daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig als geschil worden beschouwd-, die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

 

BIJLAGE 1 Formulier voor herroeping / aanmelden retour

Te raadplegen via https://shop.rodekruis.nl/verzending-levering-retourneren onder “aanmelden van retouren (producten)”. Dit Formulier voor herroeping hoeft door Klant niet te worden gebruikt indien er een pakbon bij de bestelling is geleverd inclusief retouradres en instructies.

 

BIJLAGE 2 Privacy-statement

De wijze waarop het Nederlandse Rode Kruis omgaat met de persoonsgegevens is beschreven onder Privacy Statement.