• Alles voor EHBO en reanimatie
  • Betrouwbare partners
  • Bij jou in de buurt of op locatie

Inschrijvingsvoorwaarden EHBO cursus

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor EHBO cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Nederlandse Rode Kruis.

Aanmelding EHBO cursus

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een EHBO cursus verzorgen via de website shop.rodekruis.nl. De inschrijving wordt - mits succesvol - per ommegaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.

Deelnamekosten

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment dat de deelnamekosten door het Nederlandse Rode Kruis zijn ontvangen. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van het Nederlandse Rode Kruis vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus. Zie voor de annuleringsvoorwaarden hieronder bij “annuleren”.

Certificering

Het certificaat

Voor bepaalde cursussen wordt het cursuscertificaat door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria. De instructeurs betreffen te allen tijde bevoegde en door het Nederlandse Rode Kruis erkende personen.

Bewijs van deelname

Een aantal cursussen wordt afgerond met een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname wordt toegekend door de instructeur van de cursus, waarbij slechts de aanwezigheid van de cursist in acht wordt genomen. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de cursist bij aankomst dient te tekenen. In geen geval kan dit bewijs van deelname worden aangemerkt als cursuscertificaat. Een bewijs van deelname wordt niet toegekend wanneer de cursist meer dan 20% van de tijd afwezig is geweest.

Annuleren

Herroepingsrecht

Een inschrijving voor een cursus via de website shop.rodekruis.nl kan binnen 14 dagen worden herroepen zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting. Eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. De termijn van 14 dagen begint op de dag na de online-inschrijving. De herroeping dient binnen deze termijn via het e-mailadres ehbo@redcross.nl, of indien het een cursus van externe organisator betreft direct met deze organisator, te worden ingediend. Zodra de (eerste les van de) klassikale cursus is bijgewoond komt het herroepingsrecht te vervallen. Als het herroepingsrecht weliswaar binnen 14 dagen wordt ingeroepen, maar pas nadat de klassikale cursus al is gestart, dan kunnen de kosten van het deel van de cursus dat reeds heeft plaatsgevonden niet worden teruggevorderd. Voor de online cursus geldt dat deze beschikbaar wordt gesteld via het systeem Heartbeat. Op het moment dat de online cursus wordt gestart in CAS ziet de cursist af van het herroepingsrecht. De aankoop van de online cursus kan daarna dus niet meer ongedaan worden gemaakt.

Annulering door de cursist buiten de termijn van het herroepingsrecht: klassikale cursus

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. Als de cursus is georganiseerd door een externe, niet Rode Kruis, organisator, de organisator direct gecontacteerd dient te worden. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. In geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. In afwijking van het bovenstaande geldt dat volledige restitutie van het inschrijfgeld inclusief administratiekosten te allen tijde mogelijk is indien het herroepingsrecht van toepassing is (zie onder "Herroepingsrecht"). Verder is restitutie van het inschrijfgeld (exclusief administratiekosten) mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.

Annulering door de cursist buiten de termijn van het herroepingsrecht: online cursus (e-learning)

Na het verlopen van de termijn van het herroepingsrecht kan de aankoop van de online cursus niet meer ongedaan worden gemaakt.

Annulering door de organisator

Het Nederlandse Rode Kruis heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan het Nederlandse Rode Kruis betaalde bedrag. Het Nederlandse Rode Kruis zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.

Aansprakelijkheid Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat. Het Nederlandse Rode Kruis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cursist stemt ermee in dat het Nederlandse Rode Kruis niet aansprakelijk wordt gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft ter zake van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Rode Kruis EHBO-certificaat zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Nederlandse Rode Kruis vindt het belangrijk dat eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen. NB: De aansprakelijkheidsverzekering is niet gekoppeld aan cursussen of workshops die leiden tot een Bewijs van deelname.

Wijziging inschrijvingsvoorwaarden

Het Nederlandse Rode Kruis is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen. Het Nederlandse Rode Kruis zal de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. De actuele versie van de inschrijvingsvoorwaarden wordt gepubliceerd op de website van het Nederlandse Rode Kruis.

Klachten

Indien u een klacht heeft of u bent van mening dat het Nederlandse Rode Kruis de verplichtingen, voortvloeiend uit de cursusovereenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij u telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met het Nederlandse Rode Kruis om samen tot een oplossing te komen. Het Nederlandse Rode Kruis Postadres:Postbus 28120 2502 KC Den Haag Tel:070-445 58 32 E-mail: ehbo@redcross.nl

Persoonsgegevens

De wijze waarop het Nederlandse Rode Kruis omgaat met de persoonsgegevens van cursisten is beschreven onder Privacy Statement.