Inschrijvingsvoorwaarden EHBO cursus

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor EHBO cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Nederlandse Rode Kruis. 

Aanmelding EHBO cursus

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een EHBO cursus verzorgen via de website shop.rodekruis.nl. De inschrijving wordt - mits succesvol - per ommegaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.
 

Deelnamekosten

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment dat de deelnamekosten door het Rode Kruis zijn ontvangen. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van het Rode Kruis vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus.
 

Certificering

Het certificaat

Voor bepaalde cursussen wordt het cursuscertificaat door de cursist ontvangen wanneer deze  zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria. De instructeurs betreffen te allen tijde bevoegde en door het Nederlandse Rode Kruis erkende personen.
 

Bewijs van deelname

Een aantal cursussen wordt afgerond met een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname wordt toegekend door de instructeur van de cursus, waarbij slechts de aanwezigheid van de cursist in acht wordt genomen. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de cursist bij aankomst dient te tekenen. In geen geval kan dit bewijs van deelname worden aangemerkt als cursuscertificaat. Een bewijs van deelname wordt niet toegekend wanneer de cursist meer dan 20% van de tijd afwezig is geweest.
 

Annuleren

Annulering door organisator

Het Nederlandse Rode Kruis heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan het Nederlandse Rode Kruis betaalde bedrag.

Het Nederlandse Rode Kruis zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.
 

Annulering door de cursist: klassikale cursus

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. In geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Volledige restitutie van het inschrijfgeld is te allen tijde mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.
 

Annulering door de cursist: online cursus (e-learning)

Na aanschaf van de online cursus wordt deze beschikbaar gesteld via het Cursus Administratiesysteem (CAS). Op het moment dat de online cursus wordt gestart in CAS ziet de cursist af van het herroepingsrecht. De aankoop van de online cursus kan daarna dus niet meer ongedaan worden gemaakt.
 

Aansprakelijkheid Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

Het Nederlandse Rode Kruis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Het Nederlandse Rode Kruis zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Nederlandse Rode Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.
 

Wijziging inschrijvingsvoorwaarden

Het Nederlandse Rode Kruis is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen. Het Nederlandse Rode Kruis zal de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken.
 

Klachten

Indien u een klacht heeft of u bent van mening dat Het Rode Kruis de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij u telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met Het Rode Kruis om samen tot een oplossing te komen.

Het Nederlandse Rode Kruis
Postadres:
Postbus 28120
2502 KC Den Haag

Tel: 070 - 44 55 888
E-mail: ehbo@redcross.nl